Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop of prestatie geleverd door enerzijds de N.V. Inter Distribution Corporation (hierna: I.D.C.) met als maatschappelijke zetel Edouard Dekosterstraat 61-91 te 1140 Evere en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0450.288.252 en anderzijds elke fysieke – of rechtspersoon, hierna genoemd de Koper.

2. Alle verstuurde bestelbonnen door de Koper, of alle bestellingen geplaatst via de webshop, worden opgevat als een formele aanvaarding van alle onderstaande verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Elke voorwaarde gesteld door de koper in strijd ermee, zal dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding ervan door I.D.C., niet tegensprekelijk zijn aan I.D.C., ongeacht het ogenblik waarop zij ter zijner kennis zou zijn gebracht. Het feit dat I.D.C. zich op een gegeven ogenblik niet beroept op één van deze voorwaarden kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand om zich op een later ogenblik op deze voorwaarden te beroepen.

3. Elke bestelling is definitief bindend voor de Koper. De aanvaarding van de bestelling door de firma I.D.C. voleindigt de verkoop. Bestellingen onder de 125,00 € excl. BTW en zonder bijdragen (Bebat, Recupel, …) zullen niet aangenomen worden, zelfs wanneer het gaat over aanvullende bestellingen of een bijvoegsel van een nog hangende bestelling. De bestellingen tussen 125,00€ en 250,00€ excl. BTW en zonder bijdragen (Bebat, Recupel, …) zullen worden verhoogd met 12.50€ excl. BTW ter dekking van de administratieve- en de transportkost.

4. De offertes, prijslijsten en leveringstermijnen zijn opgesteld en medegedeeld aan de koper zonder enige verbintenis. I.D.C. zal slechts ten aanzien van de koper verbonden zijn na een schriftelijke bevestiging (per post, fax of e-mail) van harentwege en dit slechts voor de termijn van één maand of vanaf het ogenblik dat I.D.C. de uitvoering van de overeenkomst zal hebben aangevat.

5. De prijzen aangeduid in alle offertes zijn uitgedrukt in Euro. De prijzen zijn exclusief BTW en alle andere belastingen of diverse kosten die ten laste van de koper blijven. Aangezien alle goederen van I.D.C. van buitenlandse oorsprong zijn de prijzen vastgesteld aan de koers die geldt op de dag van de bevestiging. Elke wijziging van deze koers met meer dan 2 % heeft automatisch een proportionele herziening van de prijs tot gevolg. De voorschotten betaald door de koper vormen een begin van uitvoering van de overeenkomst en zijn geen waarborgsommen die de partijen zouden toelaten zich te ontdoen van het contract.

6. Elke bestelling geplaatst via de webshop wordt geregistreerd vanaf het ogenblik dat de koper klikt op de knop “ Kopen”. Vanaf deze registratie wordt de Koper verondersteld, met kennis van zaken en zonder voorbehoud, de prijs en de voorgestelde aantallen betreffende de aankoop alsook de algemene verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard. De Koper ontvangt in eerste instantie een ontvangstbevestiging van zijn bestelling die op zich geen aanvaarding van de verkoop omvat. Hierna ontvangt hij een bestelbevestiging die staat voor de aanvaarding van de bestelling het sluiten van de verkoopovereenkomst.

7. Kleine afwijkingen in hoeveelheid kunnen voorkomen. In overeenstemming met de gebruiken wordt een afwijking tot 10% aanvaard voor alle bestellingen die een druk of een bijzondere behandeling voorzien.

8. Foto’s en technische fiches die de producten illustreren zijn niet bindend ten aanzien van de verkoopovereenkomst, deze worden uitsluitend informatief ter beschikking gesteld.

9. De producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbare stock. De geafficheerde beschikbaarheid op de webshop is uitsluitend informatief en niet bindend.

10. Leveringstermijnen voorzien op de bestelbons gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper. De Koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst noch schadevergoeding vorderen bij niet naleving van de leveringstermijnen. De Koper is verplicht een bestelling geleverd in meerdere zendingen te aanvaarden.

11. De goederen door I.D.C. verzonden reizen op risico van de Koper of geadresseerde en I.D.C. wijst bijgevolg alle verantwoordelijkheid af voor beschadigingen veroorzaakt door de vervoerders. Alle beschadigingen dienen bij levering en in aanwezigheid van de bezorger te worden vastgesteld. De terugvordering van het bedrag van de schade dient onmiddellijk gericht te worden aan de verantwoordelijke vervoerder.

12. Alle klachten, van welke aard ook, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk per aangetekend schrijven gemeld te worden om als geldig aanvaard te worden. Wij aanvaarden geen terugzendingen zonder voorafgaandelijke mededeling en zonder het schriftelijk akkoord van I.D.C.. Bij aanvaarding van de klacht houdt I.D.C. zich het recht voor om de Koper te crediteren of eventueel zijn goederen te vervangen. De garantie beperkt zich steeds tot de herstelling of de omwisseling van het defecte goed met uitzondering van enige schadeloosstelling van gelijk welke aard van de Koper of derden.

13. I.D.C. zal ontlast worden van elke verplichting ter uitvoering of om te leveren en houdt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en dit zonder voorafgaande opzegging noch schadeloosstelling of de uitvoering op te schorten, in geval van overmacht.

14. Om als geldig beschouwd te worden dienen alle betalingen van de facturen van I.D.C. gedaan te worden aan KBC COMMERCIAL FINANCE binnen de 40 dagen factuurdatum netto. Bij gebrek aan een goedkeuring van de bestelling door KBC COMMERCIAL FINANCE, dient de betaling te gebeuren voorafgaand aan de levering op één van de financiële rekeningen van I.D.C. of tegen terugbetaling met 2% korting.

15. Alle geleverde goederen blijven eigendom van I.D.C. tot de volledige betaling van de gefactureerde prijs is gebeurd ; onder betaling wordt verstaan de effectieve inning van de prijs, in hoofdzaak en indien van toepassing met rente. Inmiddels wordt na de levering de Koper verantwoordelijk voor de goederen met inbegrip van de overdracht van alle risico’s hieraan verbonden.

16. In geval van gebrek aan betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur op haar vervaldatum, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van dit bedrag, met een minimum van 50Euro, onverminderd nalatigheidintresten en gerechtelijke intresten, en onder voorbehoud van alle andere rechten van de verkoper. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn berekend aan 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, onverminderd alle recht op schadevergoeding.

17. De verkoop en levering van goederen door I.D.C. brengen geen overdracht van de hieraan verbonden intellectuele rechten met zich. Deze rechten blijven de uitsluitende eigendom van de titularis van deze rechten en de klant verbindt zich ertoe hierop geen inbreuk te plegen.

18. De inhoud van de internetsite en de webshop van I.D.C. is beschermd door het auteursrecht en algemeen beschouwd als intellectuele eigendom van I.D.C..

19. Zo één van de huidige voorwaarden nietig moest worden verklaard of niet toepasselijk moest zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht. De weigering om te voldoen aan deze voorwaarden geeft I.D.C. het recht om volledig of gedeeltelijk af te zien van de verkoop.

20. Elk geschil betreffende voormelde verhoudingen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Brussel. I.D.C. behoudt zich evenwel het recht voor het geschil te brengen voor de rechtsmachten welke bevoegd zijn krachtens artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek. De verhoudingen tussen de verkoper en de koper worden beheerst door het Belgisch recht.